Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om joiuw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via anderwereld@ziggo.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten.

Algemene Voorwaarden van Anderwereld, gevestigd te Alphen
Versie geldig vanaf 01-06-2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anderwereld en op iedere tussen
Anderwereld en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Anderwereld . Op verzoek zenden wij je een schriftelijk
exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat. Anderwereld behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken
van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door Anderwereld erkend.
1.4 Anderwereld garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in
het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Anderwereld bestellingen tenminste binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders
overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is
om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht
de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Anderwereld zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Anderwereld geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 9% of 21% BTW (behalve de tweedehands collectie).

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
ontvangst schriftelijk melding te maken bij Anderwereld. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen
28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Anderwereld zicht het recht om
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
Anderwereld binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van
retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel
berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een
deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald.
Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden
nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
– dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard
dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de
leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
– producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
– verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
– verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
– de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer/Privacy Policy
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Anderwereld (Stationsstraat 45, 5131 BM Alphen nb, anderwereld@ziggo.nl), dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Anderwereld. Anderwereld houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Anderwereld respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Anderwereld hanteert een SSL-certificaat om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of diefstal.
5.3 Anderwereld maakt met de boekenpost gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Anderwereld ) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
schriftelijk te melden aan Anderwereld . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke,
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Anderwereld gegrond worden bevonden, zal Anderwereld de
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van
Anderwereld bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar
keuze van Anderwereld ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering
van Anderwereld gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Anderwereld voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Anderwereld is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Anderwereld in gebreke is; B) de afnemer de
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van Anderwereld en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Anderwereld zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te
wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Anderwereld slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Anderwereld gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Anderwereld kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Anderwereld en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Anderwereld op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Anderwereld behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Anderwereld gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Anderwereld is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Anderwereld alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Anderwereld behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Anderwereld
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Anderwereld bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Anderwereld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Anderwereld komen zijn: transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in elektronische systemen.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Anderwereld aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
Anderwereld zolang de afnemer de vorderingen van Anderwereld uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van Anderwereld wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Anderwereld geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Anderwereld of een door
Anderwereld aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Anderwereld haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Anderwereld zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven aan Anderwereld.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Anderwereld en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alphen nb kennis,
tenzij Anderwereld er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van
de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.

14. Betaalmethodes
14.1 Wij hanteren de volgende betaalmethodes; Vooraf overmaken, betalen bij afhalen, onder rembours, IDEAL, Klarna en Bancontact. Deze laatste 3 gaan via internetkassa Mollie.
14.2 Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
`Achteraf Betalen`. U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user) . Algemene informatie over Klarna vindt u hier (https://www.klarna.com/nl/). Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt (http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy).
14.3 Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je spullen, tickets of diensten koopt en waarbij je de betaalmethode Betaal later kiest.
Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 14 dagen na verzending van je bestelling te betalen. In het geval van (digitale) diensten is dit de datum waarop de dienst geleverd wordt of beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB. Klarna zal je een betaalinstructie sturen zodat je direct aan Klarna kunt betalen. Voor contactgegevens en meer informatie over Klarna kun je klarna.com bezoeken.
Je betaalt alleen als je je bestelling hebt ontvangen!
Klarna biedt consumenten aankoopbescherming, wat inhoudt dat je niet hoeft te betalen voor je bestelling tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je helpt als je problemen hebt met je aankoop.
Meer informatie over Klarna’s aankoopbescherming vind je hier.
Kosten en (te) late betaling
Wij rekenen € 1,00 en 2.99 % kosten per transactie voor het gebruik van Betaal later.
Als je nog niet aan Klarna hebt betaald op de uiterste betaaldatum genoemd in de betaalinstructies, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 aanmaningskosten in rekening brengen. Bij aankopen onder € 20,- wordt € 7,50 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft betaling uit dan kunnen deze kosten voor bedragen tot € 2.500,- oplopen tot 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,-.
Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna
Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen. Als een kredietcheck uitgevoerd is kun je hierover geïnformeerd worden doormiddel van een brief of een e-mail. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kunt vinden in onze privacyverklaring. De privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kunt indienen bij een autoriteit.

Adres AnderWereld:
Ons adres is ook een bezoekadres. Stationsstraat 45, 5131 BM Alphen nb.

Vragen, klachten en opmerkingen:
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten, of opmerkingen hebben of over de door u gekochte artikelen, neem dan gerust contact met ons.
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door een mail te sturen naar anderwereld@ziggo.nl.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Anderwereld.

(Download het herroepingsformulier als PDF bestand.)

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)